Købmandsgården

Op                                              

 

Vedtægter for Han Herred Quilterne

 

Han Herred Quilterne blev dannet på en stiftende generalforsamling i Købmandsgaarden i Skerping den 6. januar 2000.

 

1. Foreningens navn

Foreningens navn er Han Herred Quilterne.

Foreningen er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.

 

2. Foreningens formål

I fællesskab at styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.

 

3. Medlemmer

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation.

Det er dog op til, den til enhver tid siddende bestyrelse, at fastsætte et max. antal medlemmer, med mulighed for at komme på en evt. venteliste.

 

4. generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, den 1. torsdag i februar måned.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, der følger kalenderåret.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af bilagskontrollant.
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.
 11. Eventuelt

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Suppleanter og bilagskontrollanter vælges for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

De 2 suppleanter må deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges, dog højst 1 stemme på hver.

 

Alle medlemmer er valgbare.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden  senest den 14. januar.

 

Sekretæren udarbejder mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referatet underskrives af bestyrelsen og udleveres til bestyrelsens medlemmer.

 

 

5. Ekstraordinær generalforsamling.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når  ¼  af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom.

Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har ret til til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indsendelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

6. Bestyrelsen

Den daglige ledelse af foreningen foreståes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

 

     Formand

     Næstformand

     Kasserer

     Sekretær

     1 bestyrelsesmedlem

 

Formand og kasserer har tegningsret.

Bestyrelsen er ansvarlig med hensyn til valg af aktiviteter og eventuelle indkomne forslag til undervisere.

 

7. Formanden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der skal afholdes mindst 1 hvert kvartal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst 3 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

8. Kontingent.

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen og skal være betalt senest den 15. december.

Ved senere indmeldelse dvs. efter 15. december betales for resten af året (hele måneder) dog minimum 3 måneder. Ved restance bortfalder medlemskabet.

 

 

 

9. Ændring af vedtægter.

Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til mødet udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

10. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af foreningens opløsning, skal evt.formue gives til en velgørende institution efter bestyrelsens valg.

 

 

Vedtaget Skerping, den 6. december 2007

 

 

 

 

 

____________________________                                         _______________________________     

              Per Godiksen                                                                             Aase H. Spaanhede             

                  Dirigent                                                                                           Formand